Reglement en toelichting

Reglement en toelichting 

Cool Classic Challenge 2024  

1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT 

De 5e Cool Classic Challenge is een kaartleesrit op de openbare weg. De Sportklasse rijdt de route op topografische kaarten met een schaal van 1: 50.000 (1 cm. is 500 meter) en de Toerklasse rijdt de route met bol-pijl situaties, een routebeschrijving en op een aantal zeer eenvoudige topografische kaarten met een schaal van 1: 25.000 (1 cm. is 250 meter).  
U bent een normale weggebruiker en u dient alle verkeersregels in acht te nemen. Rij rustig langs boerderijen en bij het passeren van fietsers en wandelaars. 

1.2 BEREIKBAARHEID TIJDENS HET EVENEMENT 

Van 8:00 tot 11:00 uur Restaurant Loco:
Lievelderweg 118,Lievelde 
Telefoon: 0544-371287 

Van 12:30 tot 14:45 uur:
Hendriks Hoveniers 
Tatelaarweg 20, Didam 
Telefoon: 0316-268107 

Vanaf 16:00 uur wederom Restaurant Loco                                                                                         

 1.3 OFFICIALS  VAN HET EVENEMENT 

Wedstrijdleider en uitzetter:                 Martin Roosenboom; tel: 06 53476135 

Controleur en Rekenkamer:                Folkert Kamp; tel: 06 29321895 

 2 PROGRAMMA 

08:00 uur Inschrijftafel geopend; koffie met wat lekkers 
Vanaf 10:01 uur Start van de eerste deelnemer bij Restaurant Loco  
Vanaf 12:30 uur Lunch bij Hendriks Hoveniers in Didam 
Vanaf 13:30 uur Herstart van het middagtraject 
Vanaf 16:00 uur Aankomst eerste deelnemers bij de finish locatie Restaurant Loco 

 3 VRIJWARINGSCLAUSULE 

Beide equipeleden zijn verplicht voor de start de vrijwaringclausule te ondertekenen. De tekst van deze clausule kunt u vinden in bijlage A. 

4 RALLYBORDEN, START, TIJDCONTROLES, LUNCH EN TECHNISCHE SERVICE 

Bij de inschrijftafel ontvangt u een rallybord. Dit rallybord dient u verplicht op de voorzijde van uw auto aan te brengen. 
De eerste 1 equipe start om 10:01 uur. Op uw controle kaart staat uw starttijd vermeld.  
Per minuut start 1 equipe. Voor de gemiddelde snelheid: zie Trajectoverzicht. 

Tijdens de rit passeert u een aantal tijdcontroles (TC’s). Deze TC’s zijn herkenbaar aan een bemande controle voorzien van een rood bord met een afbeelding van een klok. Hier geeft u uw controle kaart af voor de tijdregistratie. De ideale meldingstijd voor iedere TC is op uw controle kaart aangegeven. Iedere TC dient u exact op deze ideale tijd aan te doen. Bent u te vroeg bij een TC dan wacht u ca. 30 meter voor de TC en op uw ideale tijd rijdt u naar de TC en geeft u de controle kaart af voor de tijdregistratie. 

Iedere minuut te vroeg of te laat is 10 strafpunten per minuut. Verloren tijd mag straffeloos naar de volgende TC ingehaald worden. 

Bij TC 1 geeft u de controle kaart af bij de bemande controle voor de tijdregistratie van uw werkelijke starttijd. Zorg dat u hier op tijd aanwezig bent (iedere minuut te laat starten is 10 strafpunten). 

Bij TC 3 IN (lunch bij Hendriks Hoveniers in Didam) mag u 10 minuten te vroeg aankomen; bij TC 6 IN (finish) mag u onbeperkt te vroeg aankomen (wel altijd om uw ideale tijd vragen). 
Bij aankomst lunch (TC 3 IN) geeft u de controle kaart af en ontvangt u een nieuwe controle kaart voor het middagtraject. 
Op deze nieuwe kaart staat uw herstarttijd vermeld. U dient zich op deze aangegeven starttijd te melden bij de bemande controle van TC4 UIT voor de tijdregistratie. De lunchtijd is 60 minuten. 
Iedere TC zonder tijdregistratie door een official is 300 strafpunten! 

Toelichting tijdcontroles (TC’s) 

Vandaag zijn er 6 tijdcontroles opgenomen: 
TC 1 = start Restaurant Loco 
TC 2 = onderweg in de morgenetappe  
TC 3 IN = aankomst bij de lunch 
TC 4 UIT = vertrek bij de lunch 
TC 5 = onderweg in de middagetappe 
TC 6 IN = finish Restaurant Loco 

Voorbeeld: 
Indien u bij TC 2 10 minuten te laat bent, dan mag u bij TC 3 IN zonder strafpunten ook 10 minuten te laat aankomen. U heeft dan wel een 10 minuten kortere lunchtijd, want bij TC 4 UIT vertrekt u altijd weer op de ideale tijd, zoals opgenomen op uw controle kaart. 

 U mag echter bij TC 3 IN ook op uw ideale tijd aankomen (dus 10 minuten tijd inhalen). 

 Indien u meer dan 30 minuten te laat een tijdcontrole aandoet, is deze tijdcontrole gemist en krijgt u 300 strafpunten. 

Technische Service 

Tijdens de Cool Classic Challenge kunt u bij technische problemen aan uw auto contact opnemen met Mike Kastrop van Classic Mike.  
Mike is bereikbaar op 06-13134715. 

5 DETAILS ROUTE 

U rijdt de hele route op topografische kaarten, middels het bol-pijl systeem en routebeschrijving. 
Bij het bol-pijl systeem rijdt u altijd vanuit de bol naar de pijl in de aangegeven richting. De afstanden tussen de bol-pijl situaties zijn aangeven. 

Hoe controleren wij of u de juiste route gaat rijden? Wij plaatsen onderweg oranje borden met een zwarte letter. Iedere keer dat u een letter passeert noteert u de letter op uw controle kaart, die u bij de inschrijftafel heeft ontvangen. Er kunnen ook foute controle letters geplaatst zijn! Voor de Sportklasse kan bij een controle letter een opdracht worden geplaatst. Voor iedere niet genoteerde letter, of een foute letter krijgt u 100 strafpunten. Een voorbeeld van de controle borden is in bijlage B opgenomen.  
Doorhalingen, knoeien, wegstrepen op de controle kaart worden bestraft met 100 strafpunten per overtreding.  
Tevens kunnen er onderweg bemande routecontroles geplaatst zijn; kenbaar aan een rood bord met het opschrift STOP CONTROLE. Hier stopt u en geeft u de controle kaart aan de Marshall. Bij de lunch is geen tankgelegenheid, maar wel ca. 15 kilometer na de lunch; het tankstation is in uw routeboek aangegeven en er is 10 minuten extra in het tijdschema opgenomen om te tanken. 

Langs de route kunnen dwangpijlen worden geplaatst (zie bijlage B). Dit kan van toepassing zijn indien een weg plotseling is afgesloten. 
Een aan de route geplaatste (enkele) dwangpijl geeft een verplichte rijrichting aan. Deze pijlen dienen gevolgd te worden totdat u twee boven of naast elkaar geplaatste dwangpijlen aantreft; hier pakt u de route weer op. 

Q-zones (Quiet-zones) zijn kenbaar aan een bord Q (zie bijlage B); het einde van de zone wordt aangegeven door middel van een bord Q met een zwart kruis. Tevens kunnen op een kaartfragment Q-zones zijn aangegeven; deze zijn kenbaar aan een rode cirkel, met de tekst Q-zone op het kaartfragment (er zijn dan geen borden Q geplaatst). 
Alle onverharde wegen worden beschouwd als Q-zones; hier zijn niet overal borden Q geplaatst. 
Binnen de Q-zones bedraagt de maximale snelheid 30 kilometer per uur en zal er met een minimum aan overlast moeten worden gereden. 

Wij verwachten u vanaf ca. 16:00 uur weer terug bij Restaurant Loco in Lievelde. 
Daar sluiten we de dag gezellig af met een borrel, een diner en de prijsuitreiking. 

6 ALGEMEEN REGLEMENT KAARTLEESSYSTEMEN 

 1. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de op de kaartfragmenten voorkomende wegen (zie legenda in routeboek). 
 2. Voor alle kaartfragmenten geldt dat uitsluitend wegen mogen worden bereden, die voorzien zijn van twee bermlijnen, waarvan één al dan niet onderbroken. 
 3. Binnen een op het kaartfragment aangegeven zwarte cirkel mag van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt, om de geplande kaartroute te kunnen volgen. 
 4. Binnen deze cirkels zijn geen routecontroles opgesteld. 
 5. Kaarttekens, kaartteksten (zie legenda), kaartlassen en doorgetrokken bermlijnen onderbreken een weg(aansluiting) niet, maar door de organisatie aangebrachte stickers voor b.v. de nummering van de pijlen, tankstations etc. onderbreken de weg wel. 
 6. Rotondes mogen altijd worden gebruikt, ongeacht of ze als zodanig op de kaart staan of niet. 
 7. Wegen mogen meerdere keren worden bereden, echter tussen 2 opeenvolgende TC’s  slechts in één richting. Samenkomsten van wegen mogen meerdere keren worden bereden. 
 8. Wegen met een verkeersbord doodlopende weg mogen gebruikt worden, mits deze wegen op het kaartfragment niet doodlopend zijn. 
 9. Weggedeelten voorzien van een blokkeringskruis mogen niet in de route worden opgenomen. 
 10. Keren op de route is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven. 
 11. Indien een weg of weggedeelte niet te berijden is, construeert u een om rijroute over kaartwegen waarbij u primair zo weinig mogelijk mist van de oorspronkelijk geconstrueerde route, secundair dient de om rijroute zo kort mogelijk te zijn. 
  De bepalingen zoals omschreven in de systemen Pijlen kortste route en Ingetekende lijn blijven van kracht tijdens de om rijroute.

nt 10 is uitsluitend van toepassing voor de Sportklasse! 

6.1 Pijlen kortste route (Sportklasse) 
In het routeboek zijn kaartfragmenten opgenomen, waarop een aantal genummerde pijlen zijn aangegeven. 
 

 1. De pijlen dienen in nummervolgorde in de route te worden opgenomen. 
 2. Een pijl wordt aangegeven door een lijnstuk met een pijl teken, dat niet altijd aan het eind van het lijnstuk hoeft te staan. 
  De pijl wordt echter geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 
 3. Van de 1e pijl en van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar een TC dient de kortste route te worden geconstrueerd. 
 4. Het is toegestaan om pijlen of delen ervan eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen of delen daarvan nogmaals te berijden. 
 5. Ongenummerde pijlen blokkeren het onderliggende weggedeelte. 
 6. Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen. 

Een pijl mag nooit tegengesteld bereden worden. 

Voorbeeld:

6.2 Ingetekende lijn (Sportklasse en Toerklasse) 

Op een kaartfragment is een zwarte lijn ingetekend. 

 1. Deze lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het einde te worden bereden. 
 2. Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen, mocht dit niet zo zijn, dan treden de om rijregels in werking (zie punt 11). 

De ingetekende lijn mag nooit tegengesteld bereden worden. 

6.3 Bol-pijl (Toerklasse) 

 1. Aan de hand van getekende situatieschetsen en met inachtneming van onderstaande bepalingen dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. 
 2. Info in de kolommen: kolom 1: de totale afstand van de bol-pijl situaties, kolom 2 de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties, kolom 3: de getekende bol-pijl situaties, kolom 4: extra ondersteunende informatie. 
 3. De situaties zijn gestileerd weergegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin en / of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. 
 4. Een verharde weg is getekend d.m.v. een ononderbroken lijn. 
 5. Een onverharde weg is getekend d.m.v. een onderbroken lijn. 
 6. Tussen de bol-pijl situaties volgt u de doorgaande hoofdweg. 

  6.4 Routebeschrijving (Toerklasse) 

  In nummervolgorde rijdt u de route op basis van geschreven opdrachten. 
  Voorbeeld: 
  1. Na 700 meter einde weg rechts 
  2. Na 300 meter voorrangskruising oversteken 
  3. Na 1.500 meter op splitsing rechts aanhouden 
      Etc. 

  Achterin het routeboek treft u voor de bol-pijl trajecten en de routebeschrijving 3 overzichtskaarten aan. 
  Deze gebruikt u alleen bij plotselinge wegafsluitingen of als u verdwaald bent; zo 
  kunt de route dan weer vervolgen. 

   

  BIJLAGE A:  Vrijwaringsclausule 

  Definities: 

  Cool Classic Challenge 2024 
  Het evenement bestaande uit, een met een motorrijtuig over openbare wegen af te leggen route, welke wordt verreden volgens een aan de deelnemers te verstrekken routebeschrijving en het bijbehorende reglement; 
  Deelnemer 
  Ieder lid van een equipe bestaande uit een bestuurder en een navigator die samen de bemanning vormen van het motorrijtuig waarmee zij aan de Cool Classic Challenge deelnemen; 
  De Organisatie 
  (Bestuurs)Leden van de Stichting Cool Classic Challenge, de wedstrijdleiding, de door de organisatie aangestelde officials en marshals als gezamenlijke organisatoren van de Cool Classic Challenge alsmede al diegenen die door de stichting ter ondersteuning voor de organisatie zijn geassumeerd; 
  Sponsors 
  Ondernemers die financiële steun of ondersteuning in natura verlenen aan de Cool Classic Challenge. 
  Verklaring 
  De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de Cool Classic Challenge zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening. 
  De organisatie, sponsoren, (bestuurs)leden van de organiserende stichting aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan die een deelnemer in verband met deelname aan de Cool Classic Challenge lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen 
  of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen. 
  Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan de Cool Classic Challenge wordt deelgenomen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de hiervoor berekende premie tijdig is betaald. 
  Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten dan wel aanvullende of speciale voorwaarden eisen, maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende secundaire verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt, dan wel dat aan de aanvullende of speciale voorwaarden is voldaan. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige APK-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die de auto bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs. 
  Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren. 
  Deelnemer verklaart dat hij op de hoogte is van het feit dat restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk is 
  voor 1 mei 2024. Vanaf 1 mei 2024 is de deelnemer 100% van het inschrijfgeld verschuldigd aan de 
  organisatie. Deelnemer gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. 
  Bestuurder 
  Naam: ……………………………………….         Handtekening:………………………………………… 

  Navigator 

  Naam: ……………………………………….         Handtekening:………………………………………… 

  Deze verklaring moet bij de start door beide leden van de equipe ondertekend worden. 

  BIJLAGE  B:   (CONTROLE)BORDEN

  BIJLAGE  C: LEGENDA KAARTEN